مراسم که به همین منظور در قوماندانی مرکز تربیوی برگزار گردیده بود، ضمن روئسا و قوماندانان بخش های مختلف، مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه نیز اشتراک داشت.
آقای سعادت در صحبت های تشویقی و رهنمودی خویش محافظین تازه نفس را تشویق نمود تا وظایف خویش را با دقت، صداقت و به گونه مسلکی انجام دهند و به همه توان به کشورخود خدمت نمایند.
محافظین تازه نفس بعد از بدست آوردن سند فراغت به وظایف خویش اعزام خواهند شد تا مسؤلیت محافظت پروژه های بزرگ، دارائي های عامه، سکتور خصوصی و قطارها را بر عهده گیرند.