قرارداد امنیتی بین تصدی ملی محافظت عامه و وزارت تحصیلات عالی به امضآ رسید، که طبق ان محافظین تصدی ملی محافظت عامه وزارت تحصیلات عالی وتعدادی از پوهنتونهای دولتی راتامین امنیت می نمایند.
این قرارداد را، آمر قراداد های تصدی ملی محافظت عامه محمد زبیر شیرزاد و نوراحمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی به امضآ رسانیدند، که به رویت این قرارداد امنیتی تامین امنیت وزارت تحصیلات عالی، چهارپوهنتون دولتی و چهار شفاخانه مربوط وزارت تحصیلات عالی به محافظین تصدی ملی محافظت عامه سپرده می شوند.
درنظر است که دراینده مسولیت امنیتی تعداد از پوهنتون های دیگر نیز به عهده یی محافظین تصدی ملی محافظت عامه سپرده خواهد شد.‎