یکصد و سی و چهار تن از مداومین قطعات و جزوتام‌های مربوط به تصدی ملی محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش‌های یک‌ماهه از دور هفتاد و چهارم قوماندانی مرکز تعلیمی فارغ شدند.
سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه، سمونمل خواجه احسان الله صدیقی مدیر عمومی تعلیم و تربیه و تعدادی از مسؤولین مرکز تعلیمی در این محفل حضور داشتند. در آغاز برنامه آقای نورزی ضمن سپاس‌گزاری از اساتید مرکز تعلیمی و مبارک باد به فارغین این دور اضافه نمودند: آموزش‌های مسلکی فراگرفته شده در واقع حربه‌ی محکم و کشنده‌ای‌ برای دشمن است، شما با فراگیری این آموزش‌ها قادر هستید تا به گونه‌ی درست امورات کاری‌تان را به پیش ببرید. در ادامه آقای صدیقی مدیر عمومی تعلیم و تربیه به مزایا و کارایی آموزش‌های نظامی برای مداومین، اشاره نمود.