قیس باوری رئیس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی فراگیری آموزش‌های نظامی و مسلکی را از نیازمندی‌های مهم بانوان پولیس دراین اداره بیان کرده برای ظرفیت سازی وارتقای آن تأکید نمود.
آقای باوری از آغاز کورس های راننده‌گی و برنامه هاي کامپیوتر برای بانوان در آینده نزدیک نیز خبر داد. آموزش قانون اساسی، قوانین حقوقی و جزایی، اصول‌نامه عسکری، تطبیقات اسلحه و درس‌های عقیدتی و فرهنگی ازبرنامه‌های درسی این کورس یک‌ماهه است که بانوان آنرا فرا خواهند گرفت.