کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی کشور در مقر تصدی ملی محافظت عامه راه اندازی شد.
شماری از منسوبین ملکی و نظامی تصدی ملی محافظت عامه فرهنگ همدیگرپذیری را با اهدای خون به مجروحین نیروهای امنیتی کشور مستحکم ساختند. قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه اهدای خون را جواب محکم به مخالفان دولت و بزرگترین هدیه برای زخمیان دانسته و اضافه نمود که مردم افغانستان تا پای جان پشتیبان نیروهای امنیتی خویش هستند.