کار ساخت و ساز خط ٱهن اندخوی- ٱقینه جریان دارد.
به اساس معلومات اداره خط آهن،هم اکنون ۸۵ درصد کار ساخت و ساز این پروژه تکمیل گردیده است.
نیروهای تصدی ملی محافظت عامه امنیت این ساحه را بر عهده دارند.