کار ساخت و ساز بند برق گرشک هلمند تکمیل شد.

مسوولین این بند می‌گویند:این بند برق که یکی از سرمایه‌های ملی کشور است و به لحاظ اقتصادی از جایگاه با سزایی برخوردار می‌باشد. قرار است کار این به زودی به بهره برداری سپرده می شود.کار ساخت و ساز این بند در حال تکمیل میگردد که  نیروها مجهز تصدی ملی محافظت‌عامه مسوولیت امنیتی این بند را بر عهده دارند.