کار اعمار بند شاه و عروس در کابل جریان دارد.

امنیت این بند را نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه برعهده دارند.
مسوولین میگویند:با اعمار این بند مشکلات در زمینه آبیاری،تأمین آب آشامیدنی وآب های زیرزمینی حل خواهد شد. محافظین شجاع و مسلکی تصدی ملی محافظت عامه به وظایف خود پابند و به تمام توان از پروژه های ملی و حیاتی محافظت مینمایند.