در این سیمینار آموزشی که به­ منظور آگاهی دهی و چگونگی داشتن مصئونیت شخصی کارمندان این اداره در تالار معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امورداخله به ­راه انداخته شد، برخی از مقامات و کارمندان این معینیت اشتراک کردند.

جنرال شرف الدین بدر مشاور معینیت­ محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی درآغاز این کارگاه آموزشی گفت: اساس فعالیت­های اجتماعی را آموزش و آگاهی شکل می­دهد که از این گونه فرصت­ها باید استفاده بیشتر صورت بگیرد.

جنرال بدر با آنکه به ادامه راه اندزی این گونه آموزش­ها تأکید می­کند می­گوید: بلند بردن ظرفیت و توانایی کارمندان در ادارات از اولویت­های یک جامعه سالم و مترقی عنوان می­ شود و باید آموزش­های متنوع و همه جانبه تدریس گردد.

از سوی­ هم محمد عمر صافی رییس کمپنی تیم­فور ریسک منجیمنت، می­گوید: راه اندازی کارگاه­های آموزشی و آگاهی دهی برای ارتقای ظرفیت و شخصیت کاری کارمندان دولت از سرمایه­ های بنیادی و مهم آنان عنوان می­شود. آقای صافی با آنکه از دوام این آموزش­ها برای کارمندان این اداره خبر می­دهد، می­گوید: قراراست در آینده ­های نزدیک یک دیپارتمنت آموزشی به­ منظور بلند بردن ظرفیت کارمندان معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی ایجاد شود که با ایجاد آن روی نیازمندی­ کارمندان، آموزش­های از سوی آموزگاران خارجی و داخلی صورت خواهد گرفت.

گفته می­شود این کارگاه آموزشی از سوی کمپنی تیم­فور ریسک منجیمنت با آموزگاری کیوین سگر آموزگار خارجی به خاطری آگاهی دهی و چگونگی مصئونیت شخصی کارمندان این معینیت به راه انداخته شده که در آن مصئون بودن ازحملات تروریستی، آتش سوزی، آدم ربایی، تشخیص وتغییر موقعیت و اوقات کاری و برخی مسایل مصئونیتی از بحث­های این کارگاه آموزشی شمار می­شود.