چهل و هشت تن از محافظین نیرو های تصدی ملی محافظت عامه بعد از پایان آموزش های یک ماهه از مدیریت محافظت عامه زون پکتیا سند فراغت به دست ‌آورده و جهت انجام وظیفه به قطعات و جزوتام‌های شان اعزام گردیدند.

سمونوال حفیظ الله جبار خیل مدیر محافظت عامه زون پکتیا ضمن تبریکی به مداومین فارغ شده آنها را متوجه مسوولیت های شان در قبال تأمین امنیت بهتر پروژه های عامه المنفعه نموده اضافه کرد:

جای افتخار است که نیرو های شجاع و تعلیم یافته ما با عزم راسخ وظایف شان را انجام می دهند.