رهبری بانک ملی افغان طی یک محفلِ از سعی و تلاش خستگی‌ناپذیر و خدمات‌ِشایسته پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله، در راستای خدمت‌گذاری به هموطنان مورد تقدیر قرار گرفت.

در محفلِ که به همین مناسبت در درفتر مرکزی بانک ملی افغان برگزار گردیده بود، رییس‌عمومی و رییس‌عملیاتی بانک و برخی از مسوولین این بانک اشتراک داشتند.

در نخست رییس عمومی بانک ملی افغان با تفویض نمودن تقدیرنامه و تندیس از کارکردهای پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی تقدیر نموده و به ایشان کامیابی‌های بیشتر را استدعا نمود.

سپس اقای امیری ضمن تشکری از رهبری بانک ملی افغان گفت: خدمت به کشور و هموطنان عزیزم از اولویت های مان بوده و ما همواره تلاش نموده ایم تا یک کشور شکوفا داشته باشیم و هموطنان ما زنده گی آرام داشته باشند.