پاسوال عبدالرزاق امیری:

ارتقای ظرفیت و بلند بردنِ‌سطحِ توانایی‌های پرسونلِ اداره چه ملکی و چه نظامی از اولویت‌های کاری‌ما بوده که همواره به این‌مهم توجه نموده و در عمل نیز کارهایی قابل ملاحظه‌یی از سوی رهبری این‌ معینیت صورت گرفته‌است که از نمونه‌های بارزِ آن، یکی هم همین محفلِ امروز است که برآیندِ یک فرآیندِ آموزشی چند ماهه بوده که با زحماتِ بی‌شماری اساتید و پشتِ کار دانش‌پژوهان به‌وقوع پیوسته است.

بیش از سی‌تَن از کارکنانِ ملکی معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی پس از آموزشِ چند ماهه‌ی پروگرام‌های مختلف کامپیوتر، سند فراغت بدست آوردند.

در محفلی‌که به‌همین مناسبت از سوی آمریت منابعِ‌بشری معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در تالارِ این‌معینیت برگزار گردیده بود، پاسوال عبدالرزراق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی، برخی از رؤسا، آمرین بخش‌ها و اشتراک کننده‌گان این دورِ آموزشی اشتراک داشتند.
در نخست مهرالله مهری آمر منابعِ‌بشری معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در رابطه صحبت نموده ضمن خوش آمدید به رهبری این معینیت و حاضرین مجلس، به معرفی برنامه پرداخته و در پیوند به مزایای ارتقای ظرفیت در اداره نیز صحبت نمود.
متعاقباً، پاسوال عبدالرزراق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ضمنِ خوش‌آمدید به‌حاضرین و اشاره‌ای رهنمودی به نکاتِ ضعف و قوتِ اداره، گفت: ارتقای‌ظرفیت که عبارت از ارتقای مهارت‌ها، بلند بردنِ سطحِ‌آگهی مسلکی و تخصصی کارکنان با به‌کارگیری شیوه‌ها و شگردهایی ویژه‌یی آموزشی و راه‌اندازی ورکشاپ‌ها، سیمنارها وکورس‌های طویل‌المدت وکثیرالمدت و بحث‌های سازنده‌ی درون‌اداره‌یی به‌منظورِ شناسایی نکاتِ ضعف و قوت اداره و ریشه‌یابی جهتِ رفعِ چالش‌ها و نواقص؛ می‌باشد که خوشبختانه معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی به این اصل توجه کرده همواره با برگزاری سیمنارها، ورکشاپ‌ها… به ارتقای آموزش‌ها و مهارت‌های کارکنان خویش پرداخته‌است.
آقای امیری اضافه داشت که: ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح توانایی پرسونلِ اداره چه ملکی و چه نظامی از اولویت‌های کاری‌ما بوده و همواره به این مهم توجه نموده و در عمل نیز کارهای قابل ملاحظه‌یی از سوی رهبری این‌معینیت صورت گرفته‌است که از نمونه‌های بارزِ آن، یکی هم همین محفل امروز است که برآیندِ یک فرآیندِ آموزشی چند ماهه بوده که با زحماتِ بی‌شماری اساتید و پشتِ کار دانش‌پژوهان به‌وقوع پیوسته‌است. وی همچنان گفت: یک اداره زمانِ کارا بوده می‌تواند که کارکنان آن برعلاوه‌ی آموزش‌هایی که از قبل فرا گرفته است به دانش روز و با معیارهای یک اداره‌ی سالم و با عرضه‌ی خدمات ِعامه‌ی بهتر بروز و به قول معروف اپدیت باشد. چون در عصر که ما قرار داریم عصر تحول و دگرگونی است یعنی هر روز اکتشافات تازه و پیشرفت های چشمگیر و قابل ملاحظه‌یی رُخ می‌دهد پس به این‌رو نیاز دیده می‌شود تا اداراتآ ما نیز با این زیور آراسته گردد تا بتوانیم در عرصه‌ی عرضه‌ب خدماتِ عامه‌ی بهتر و ادراه‌ی سالم و پیشرفت و بروز و اپدیت شده هر روزه در حرکت باشیم. من از دست اندرکاران این عرصه و به خصوص از ابتکارات مدیریت عمومی پیژند و آمریت منابعِ‌بشری تشکر می‌کنم که به این مهم توجه نموده اداره را به طرف پیشرفت و شکوفایی حرکت می‌دهند.
سرپرستِ معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در بخشی دیگری از صحبت‌هایش افزود که: سلسله‌ی آموزش‌هایی مسلکی و ارتقای ظرفیت در این معینیت خاتمه نه‌یافته بلکه با قوت ادامه دارد و مع‌الخیر در آینده‌ی نزدیک برنامه‌های دیگر نیز در راه بوده تا بتوانیم با ارتقای‌ظرفیت کارکنان و پرسونل معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی را به قله‌های بیشترِ موفقیت رهنمود شویم.
در بخشِ دیگر این محفل شیرین منگل یک‌تَن از فارغین کورس متذکره در رابطه صحبت نموده از رهبری معینیت و دست اندرکاران این پروگرام آموزشی تشکری نمود و خاطرنشان ساخت که برگزاری این چنین آموزش‌ها در رشد بیشتر کارکنان ممد واقع شده اداره را نیز به سوی پیشرفت و موفقیت سوق می‌دهد. محفل با توزیع تصدیق نامه‌ها به فارغین این دورِ آموزشی خاتمه‌یافت.