هيئت با صلاحیت از سوی رهبری تصدی ملی محافظت‌عامه به منظور بررسی وضعیت امنیتی قوماندانی غند محافظتی معدن مس عینک فرستاده شدند.
نیروهای محافظتی معدن مس عینک می‌گویند که در زمینه تامین امنیت موفق بوده و از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزند.
هیئت متذکره ظرفیت و بیداری محافظین معدن مس عینک را تقدیر نموده و به آن ها هدایات لازم دادند.
قابل یادهانی‌ست که معدن مس عینک یکی از پروژه‌های حیاتی بوده که در رشد اقتصادی افغانستان نقش به‌سزا و ارزنده‌ دارد.