مسوولین ریاست محافظت و امنیت قطار‌های تصدی ملی محافظت‌ عامه می‌ گویند:

در انتقال اموال تجارتی سرمایه گذار و تاجر از هیچ‌ گونه سعی و تلاش دریغ نمی‌ ورزیم و نیروهای محافظتی ما با روحیه ‌ای بلند و مورال قوی امنیت این قطار ها را تامین می ‌کنند.

تصدی ملی محافظت‌ عامه در حال گسترش و پیش‌رفت است.