نیرو های قطعه معدن لاجورد تصدی ملی محافظت عامه مقیم ولایت بدخشان روز گذشته در مساعی با فرماندهی امنیه ولایت بدخشان عملیاتی را در مربوطات معدن لاجورد را اندازه نمودند، که در نتیجه تعداد زیادی از هراس افگنان طالب کشته و زخمی گردیدند و ساحه معدن متذکره به صورت کامل از وجود مخالفین پاک گردید و نیرو های دلیر تصدی ملی محافظت عامه توانستند دوباره حاکمیت سرتاسری معدن لاجورد ولایت بدخشان را تحت کنترول بگیرند.