نیروهای محافظت عامه ده ها محموله غیرقانونی را متوقف ساخته اند
سربازان تصدی ملی محافظت عامه محموله ها و موترهای اکمالاتی را که بدون اسکوت سفر میکردند و به خاطر امنیت خویش به مخالفان یک اندازه پول به گونه باج میدهند.
به اساس حکم شماره ۶۲ مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه شورای وزیران، تصدی ملی محافظت عامه به تأمین امنیت آنعده قطارهای که اموال نیروهای خارجی و افغان را انتقال میدهند، مکلف شده است.
1- جلوګیری از حمله مخالفان؛
2- جلوګیری از باج دهی برخی از شرکت ها به مخالفان؛
3- بلند بردن عواید حکومت افغانستان.
مسوولین میگویند که شرکت ها به نام اسکورت اکمالات پول دارند، اما برخی از آن ها با دادن پول به مخالفان نمی خواهند که اسکورت گردند.
تصدی ملی محافظت عامه به منظور تحقق حکم رئیس جمهور و تطبیق قانون در این عرصه، طرزالعمل ساخته است و به تطبیق آن متعهد مبیاشد.