نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه شرکت برشنا را تامین امنیت می نمایند.
مسوولین امنیتی شرکت برشنا می‌گویند:ما در زمینه‌ی امنیت و محافظت این شرکت عایداتی که در عرصه‌ی رشد اقتصادی کشور نقش بسزای دارد، تلاش‌های پی‌گیرانه مینمایم.
قابل تذکر است که شرکت برشنا در حال حاضر در عرصه تولید، انتقال وتوزیع برق در کشورفعالیت دارد.