نشست محو خشونت در برابر زنان و جایگاه آنان میان تصدی ملی محافظت عامه و وزارت امور زنان دایر شد.
سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان روی کمپاین محو خشونت علیه بانوان صحبت نموده از رهبری تصدی ملی محافظت عامه خواست تا زنان را بیشتر مورد حمایت قرار دهند.
سپس قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه با بیان راه‌کارهای چگونگی حمایت و نقش بانوان دراین تصدی، حضور و فعالیت زنان را در بخش های ملکی و نظامی این اداره گسترده دانست.
آقای باوری در ادامه افزود: رهبری تصدی ملی محافظت عامه در سال جدید برنامه‌های بیشتری برای جذب زنان و حمایت آنان دارد.