نشست بین هیئت رهبری تصدی ملی محافظت عامه و اتاق های تجارت برگذار شد.
در این نشست که به منظور تأمین امنیت اعضای سکتور خصوصی در هوتل انترکانتیننتال برگذار گردیده بود، جنرال خوشال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه، محمدیعقوب حیدری والی ولایت کابل، سیدهاشم زمانی رئیس هیئت عامل اتاق های تجارت افغانستان، مسوولین صنف های مختلف اتحادیه های سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه گذاران ملی حضور داشتند.
در آغاز جنرال خوشال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه صحبت نمود، آقای سعادت از حمایت همه سرمایه گذاران افغان و مالکین نهادهای مختلف سکتور خصوصی در بخش مربوط به این نهاد اطمینان کامل داد و در ضمن از یک سلسه اصلاحات و پیشرفت ها معلومات ارائه نمود.
آقای سعادت افزود که نیروهای تصدی ملی محافظت عامه را بیشتر آموزش دیده، مسلکی و مجهز خواهد کرد و ضمن محافظت درست سکتور خصوصی در برخورد آن ها با مردم نیز تغیر مثبت خواهد آمد.
اعضای سکتور خصوصی کارکردهای اخر جنرال صاحب خوشال سعادت را تقدیر نموده و به دوام این گونه نشست ها تاکید ورزیدند.
سیدهاشم زمانی رئیس هیئت عامل اتاق های تجارت افغانستان در پیوند به نشست صحبت کرد، وی تغیرات مثبتی که با روی کار آمدن رهبری جدید به میان آمده است را تقدیر نموده و سپاسگذاری نمود.
محمدیعقوب حیدری والی ولایت کابل نیز در رابطه به نشت صحبت نموده و برنامه های تصدی ملی محافظت عامه را تقدیر نمود.
متعاقباً یکی از کارمندان تصدی ملی محافظت‌عامه پریزینتیشنی را در مورد مسایل متذکره پیشکش نموده و معلومات مفصل را در باره چگونگی و نوعیت خدمات تصدی ملی محافظت عامه ارايه نمود.
بخش اخر نشست به پرسش های آزاد اختصاص داده شده بود که به همه پرسش های اشتراک کننده گان پاسخ های مفصل و قناعت بخش داده شد.
تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت محافظت پروژه های ملی، مراکز تجارتی و تعلیمی، بندهای برق، قطارهای اکمالاتی و دارائی های عامه کشور را به عهده دارد.