پروژه­ ی قیرریزی مسیرشاهراه خلم- کندز از پروژه ­های ملی ومهم این کشور به شمارمیرود که به طول بیش از یک صد کیلومترمسیر شاهراه خلم- کندز را مورد ساخت و ساز و قیرریزی قرارمی­ دهد، این پروژه از چند سال بدینسو کار قیرریزی این جاده­ ی عمومی را در چند بخش آغاز کرده که هزینه آن ازسوی دولت آلمان پرداخت می­ شود و تاکنون دو بخش آن مورد ساخت و ساز و قیرریزی قرار گرفته است و بخش سومِ ساخت و ساز این جاده نیز تحت کارقرار دارد که جلسه­ای به منظورچگونگی تأمین امنیت این پروژه، تدویر یافت.

دراین نشست مشورتی که روی چگونگی تأمین امنیت و بستن قرارداد مجدد ­امنیتی میان کمپنی تکنالوجست ومعینیت ­محافظت عامه وتصدی­ امنیتی بخاطر تأمین امنیت پروژه ­ی ساخت و ساز بخش سومِ جاده خُلم- کندز در این معینیت برگزار گردید، پاسوال سیداکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه­های غیردولتی و سرپرست ریاست عمومی عملیاتی، انجنیرعبدالرحمان صلاحی معین وزارت­ فوایدعامه، مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفترمقام معینیت­ محافظت­ عامه، جنرال شرف الدین بدر مشاور این معینیت و جنرال حمیدی نماینده­ ی کمپنی تکنالوجست اشتراک داشتند.

جنرال حمیدی مسئول امنیتی کمپنی تکنالوجست از ارایه خدمات امنیتی نیروهای محافظت ­عامه در تأمین امنیت بخش­های قیرریزی شده­ ی این جاده­ ی عمومی استقبال و ابراز رضایت می­کند، و بخاطرتامین امنیت ساحات بخش سومِ این پروژه درمربوطات ولایت کندز که اکنون تحت ساخت و ساز قرار دارد، می­گوید به­ منظورِ تأمین امنیت بیشتر این ساحات و رفع نگرانی تهدیدات امنیتی نیاز به­ افزایش و قرارداد مجدد نیروهای محافظتی احساس خواهد شد؛ وی بستن قرارداد امنیتی را با معینیت ­محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امورداخله به­ خاطرتأمین امنیت این پروژه ­ی ملی، تجهیزات و تعلیمات نظامی و مورال و توانایی بلند نیروهای محافظت­ عامه در حفاظت این پروژه و دفع حملات دشمنان، می­داند.

با این­حال مسوولان معینیت ­محافظت ­عامه وتصدی ­امنیتی با آنکه از شجاعت و فعالیت نیروهای محافظت­ عامه درتأمین امنیت پروژ­ه­ های عام المنفعه درکشور حرف می­زنند، تأکید می­کنند که درصورت در خواست و بستن قرارداد ­امنیتی ازسوی کمپنی تکنالوجست با این معینیت، آنان توانایی ایجاد هرنوع پاسگاه محافظتی و مستقر کردن نیروهای آموزش دیده­ ی محافظت­ عامه را با تجهیزات و امکاناتِ نظامی به منظور محافظت از پروژه درآن محل را دارند.

ازسوی ­هم انجنیرعبدالرحمان صلاحی معین وزارت فوایدعامه کشور با آنکه پروژه ­ی قیرریزی سرک خلم-کندز را خیلی­ ها حیاتی و گامِ مؤثربسوی ترقی کشوربیان می­کند، تأمین امنیت بخش­های تحت کارِ این مسیر را از نیازمندی­های جِدی پیشرفت در این پروژه می­داند.

معین وزارت فوایدعامه می­گوید کمک­های کشورهای بیرونی درمورد ساخت و ساز سرک­ها در افغانستان دارای اهمیت ویژه ­ی میباشد که در این میان هزینه قیرریزی سرک خلم-کندز نیز از کمک­های کشور آلمان بوده، اما تأمین امنیت آن به­ حکومت افغانستان بر می­گردد.

آقای صلاحی هدف ازساخت و ساز و ­قیرریزی این سرک عمومی را کوتاه ساختن مسیرِشاهراه کندز-بلخ، جلوگیری از ازدحامِ ترافیکی وسهولت برای وسایط بار بری ومسافر بری می­گوید.