پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در حالی که پاسوال سیداکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه‌های غیر دولتی، مل‌پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر، مل‌پاسوال جوره‌بیک مرادی رییس محافظت پروژه‌های دولتی و برخی از مسوولین معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی نیز حضور داشتند؛ به‌منظور چگونگی تامین‌امنیت پروژه سرک حلقوی قیصارلامان با امین‌الله حاتم مسوول برنامه‌های بانک انکشافی آسیایی در وزارت فواید عامه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان و مسوولین شرکت‌های قراردادی پروژه نامبرده، در دفتر کاری‌اش دیدار و گفتگو نمود.

در نخست پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ضمن خوش‌آمدید به حاضرین، در مورد چگونگی امنیت پروژه سرک حلقوی قیصارلامان صحبت‌های همه‌جانبه نموده افزود: پروژه سرک حلقوی قیصارلامان یک پروژه بزرگ‌ ملی بوده، که افتخار تأمین‌امنیت آن‌را معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی به‌عهده دارد و مسوولین و منسوبین این‌معینیت به مورال‌عالی و انگیزه ملی از این پروژه به‌گونه‌عالی پاسبانی می‌نمایند.

آقای امیری در صحبت‌هایش در مورد تأمین‌امنیت این‌پروژه‌حیاتی آماده‌گی نشان داده و جهت تامین‌امنیت بیشتر این‌پروژه هدایت داد؛ تا یک هیئتِ تحت‌ریاست جنرال شرف‌الدین بدر مشاور این‌معینیت با حضور نماینده گان بخش های متذکره جلسه ای را برگزار نموده تمامی مسایل مطروحه را به بحث بگیرند.

سپس آقای حاتم و سایر مسوولین، پیشنهادها خواست‌ها و نظریات خویش را در نشست شریک ساختند و در مورد تصامیم‌لازم اتخاذ گردید.

علاوه بر این؛ پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله در مورد سرک‌حلقوی کابل – جلال آباد با امین‌الله حاتم مسوول برنامه‌های بانک انکشافی آسیایی در وزارت فواید عامه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان نیز بحث و گفتگو نموده و در زمینه تصامیم‌لازم اتخاذ گردید.

نشست با دعای‌خیر به مردم افغانستان خاتمه یافت.