نوی کابل بانک از جمله مهمترین بانک ها در کشور به شمارمیرود.
این بانک درمرکز و ولایات به هموطنان زمینه خدمات بانکی را فراهم میسازد.
محافظین مسلکی وآموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه در کنار تامین امنیت نوی کابل بانک امنیت تعداد نهادها وپروژه های ملی و بین المللی دیگر را نیز به گونه عالی پاسبانی میکنند.