در این جلسه قوماندانان قطعات ومفرزه ها گزارشات خود را ارایه نموده ،مشکلات و درخواست های خویش را شریک ساختند.
معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه مل پاسوال احمد فیصل الله داد از فعالیت های محافظین محافظت به قدردانی یاد آوری نموده و ستایش بعمل آورده و آنها را تشویق نمود تا در اجرای وظایف خویش توجه بیشتر داشته باشند.
وی افزود،اکنون محافظین محافظت عامه مسلکی تر شده و امنیت مطمئن را به بار آورده افزود،که در اجرایه وظیفه با مردم برخورد مسلکی نمایند.
تصدی ملی محافظت عامه جهت تآمین امنیت پروژه های دولتی , پروژه های بین المللی , تامین امنیت قطارها و اشخاص مهم , قطعات و مفرزه های را ایجاد با پرسونل مسلکی و آموزش دیده تامین امنیت مطمئن می نمایند.