عنوان بست : مشاور در امور سى تو

تاریخ نشر اعلان: 1396/9/4   |     تاریخ ختم اعلان: 1396/9/8

بست : 3

بخش مربوطه : رياست ع عملياتى

اره مربوطة : معينيت محافظت عامه و تصدى ا منينى

موقعيت اداره : شهر آراء

گزارش دهى به : به رييس ع عملياتى

گزار ش گيرى از : ندارد

هدف وظيفه :ارايه مشوره هاى نيك و سودمند جهت بهبود امورات سى تو.

شرح وظايف:

  • ارايه مشوره هاى حقوقىء اقتصادى وادارى به رياست عمومى عملياتى
  • تامين ارتباط با مسئولين سوق واداره مركزى , مشاورين خارجىء مشتريان و حل مسائل ذات البينى باايشان.
  • تعقيب اجراات از فيصله هاى جلسات مقام معينيت درامورات سيتو.
  • تامين ارتباط باقوماندانئى حمايت قاطع غرض حل مسائل يروزه هاى بين المللى و بدرقه قطارها.
  • ارايه مشوره هاى سودمند به رياست عمومى عملياتى درمورد استقامت هاى كارى أن رياست
  • ارايه مشوره هاى الزم به أمريت سيتو درمورد جكونكى تنظيم يريوزل ها غرض عقد قرار داد با تيم هاى مشوره دهى دفع خطر
  • جلوكيرى ازفساد ادارى و اخالقى.
  • داشتن يالن كارى يوميه« هفته وارء ماهوار ء ربع وارء شش ماهه وساالنه وارايه كزارش از تطبيق آن به مراجع ذيربط.
  • حصول اطمينان از دريافت عوايد انتقال محموله ها ازرياست مالى وادارى طبق كزارشات ارايه شده سوق و اداره مركزى
  • اجراى سايروظايف كه ازطرف مقامات جهت بهبود امور محول ميكردد.

تحصيالت , تجارب و مهارت هاى ال زم

1- درجه تحصيل : ليسانس در بخش اداره و تجارت حقوقو به درجه تحصيل باالتر ازآن ترجيح داده ميشود.

‎ ‏

‎ ‏دانلود فایل : مشاور در امور سی تو