قوماندان قطعه پشتنی بانک می‌گوید :نیروهای امنیتی و محافظتی تصدی ملی محافظت‌عامه در حصه‌ای تامین امنیت بانک، اسکورت خزانه و هم‌چنان بدرقه رییس بانک صادقانه کار نموده و در وظایف محوله خود جدی هستند.
در همین حال مسوول معاونیت عملیاتی پشتنی بانک با تاید موضوع از کار کرد نیروهای محافظتی و امنیتی تصدی ملی محافظت‌عامه اظهار خوشی نموده و این نیروها را دلیر و بیدار خطاب نمود.