مسوولین محافظتی غضنفر بانک می‌گویند:
ما طبق پالیسی، مقررات و دستور العمل‌های تصدی ملی محافظت‌عامه کار می‌کنیم. و در زمینه امنیت این اداره سعی تلاش به خرچ می‌دهیم.
به گفته مسوولين ضمن تأمین امنیت بانک مرکزی و نمایندگی ها، انتقال پول از دفتر مرکزی به نمایندگی‌ها و از نمایندگی‌ها به دفتر مرکزی را نیز تأمین امنیت نموده اند.
در همین حال مسوول اداری غضنفر بانک از کار کردهای محافظین تصدی ملی اظهار خوشی و رضایت نموده گفت:
نیروهای شجاع و دلیری تصدی ملی محافظت ‌عامه که با ظرفیت‌های خوب نظامی در این‌جا گزینش یافته اند وظایف خویش را به گونه مسلکی و ایمانداری کامل انجام داده و ما رضایت کامل داریم.