محفل معرفی معاون مالی و تجارتی و رؤسای جدیدالتقرر، با حضور داشت قیس باوری رئیس عمومی محافظت عامه، پاسوال نعمت الله حیدری پیژندوال وزارت امور داخله، تعدادی از رؤسا‌ی اداره امور ریاست جمهوری و سایر ادارات دایر گردید. تعدادی از رؤسا‌ی اداره امور ریاست جمهوری و سایر ادارات دایر گردید.به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هر یک:سهیل احمد عزیزی در بست اول به حیث معاون مالی و تجارتی، سمونوال عبیدالله نورزی در بست کمبود پاسوال به‌ حیث رئیس عملیاتی، مل پاسوال محمد ایاس اکبری به حیث رئیس محافظت پروژه‌های غیر دولتی، سمونوال سید نصرت الله آزاده به حیث رئیس محافظت پروژه‌های دولتی و سمونوال محمد امین احمد زی به حیث رئیس محافظت پروژه‌های بین‌المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه و تصدی امنیتی تعیین و معرفی گردیدند.