مل پاسوال محمد خطاب خنجری رئیس پروژه های بین المللی تصدی ملی محافظت عامه در سفر به ولایت هرات از بند پاشدان، پروژه برق بادی روبات سنگی و قطعات قطارهای تصدی ملی محافظت عامه دیدار نمود.
دراین دیدار موصوف مرال محافظین را ستایش وقدردانی نمود وانها را بیشتر به وظیفه محوله خویش تشویق کردند.
محافظین محافظت عامه می گویند، امنیت پروژه های ملی را به تعهد، صداقت و ایمانداری تآمین خواهد کرد، و درهرنوع شرایط به دشمن اجازه نخواهد داد تا به این پروژه های ملی تهدیدات امنیتی مواجه کنند.