سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه با نماینده شرکت برشنا روی چگونگی قرارداد امنیتی لین 500 کیلوات شبرغان الی دشت الوان پلخمری و همچنان لین 250 کیلوات دوشی الی بامیان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود. در این جلسه فیصله برآن شد تا بعد از سروی امنی ساحات متذکره، قرارداد بین طرفین به امضا برسد. آقای نورزی وعده سپردند چون پروژه‌های متذکره از لحاظ اقتصادی برای کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است نیروهای تصدی ملی محافظت عامه در قسمت تأمین امنیت شان از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهند ورزید.