در ولایت بدخشان معدن لاجورد تا حد تامین امنیت است.
امنیت معدن لاجورد بدخشان رامحافظین محافظت عامه تآمین کرده اند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت معادن و پروژه های بزرگ اقتصادی را به گونه مطمین تآمین می نمایند.