قوماندانی قطعه حوزه نفتی آمو دریا ولایت سرپل از پیش‌برد خوب کار خبر می‌دهد.

مسولین قطعه آمو دریا می‌گویند:

ما با طرح پلان تدابیری مشترک و مساعی با ارگان‌های امنیتی در ساحات بلاک قشقری ولایت سر پل که شامل معادن قشقری، آق‌دریا و انگوت می‌شود تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ نموده ایم.
و نیز زمینه کار مطمین را برای متخصیصن داخلی و خارجی مساعد ساخته ایم.
و می‌افزایند:

علاوه بر این در قسمت انتقال مطمین تانکرهای نفت از سرپل الی ولایت جوزجان و تامین امنیت کمپ‌های خارجی، پرسونل ما مصمم هستند و هماره در این زمینه‌ها وارده کار شده و می‌شوند.