رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی وزارت امور داخله از وضعیت پرسونل قطعه­ی قطارهای ولایت کندهار دیدار نمود، هدف از کنترول این قطعات تطبیق پلان و هدایات مقام معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی در رابطه به کنترول وبررسی فعالیت­ها، نظم و دسپلین قطعات و پرنسیب­های عسکری پرسونل محافظتی این پرسونل بوده که محموله­های داخلی وخارجی را به صورت درست بدرقه و تأمین امنیت می­کنند.

رییس محافظت و امنیت قطار ها حین بررسی قعطه

مل پاسوال محمد محفوظ ولی­زاده رییس امنیت و بدرقه­ی قطارهای معینیت محافظت­عامه و تصدی­امنیتی تماماً پرسونل را از نزدیک دیدن نمود در رابطه به وضعیت اعاشوی ومعیشتی پرسونل و نحوه­ی انتقال و بدرقه محموله­ها با پرسونل صحبت­های همه جانبه نموده کارکرد و فعالیت­های نیروهای­امنیتی قطعه­ی بدرقه و انتقال قطارهای شاهراه کندهار راقناعت بخش ارزیابی نمود.

در اخیر آقای محفوظ ولی­زاده قوماندانان تولی و بولوک قطعه قطارهای شاهراه کندهار را در رابطه به کارکرد و فعالیت­های شان تشویش و به­ایشان تقدیرنامه­هایی­که ترتیب گردیه بود اهدا نمود و به پرسونل این قطعه وعده نمود که به زود ترین فرصت به پیشنهادهای شما رسیده­گی خواهد شد. همچنان آقای ولی زاده اضافه نمود شما قهرمانان این سرزمین هستید چون در سخت ترین شرایط برای انتقال محموله­های ملی و بین­المللی سینه سپر نموده­اید بنده به­نماینده­گی از مقام رهبری وزارت امور داخله و معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی از تک تک شما دلیر مردان به­پاس خدمات صادقانه­ای تان سپاسگزاری می­نمایم امیددارم که مثل گذشته در امر خدمت­گذاری تان کامیاب و موفق بدر آید.