قرار است حدود ۴۰۰ تن محافظین در آینده نزدیک از مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه فارغ شوند.
نیروهای تازه نفس تصدی ملی محافظت عامه که هم اکنون در قوماندانی مرکز تعلیمی این تصدی مصروف آموزش های نظامی هستند؛ به زودی سند های فراغت شان را بدست خواهند آورد، و با داشتن وسایل مجهز از پروژه های ملی و بین المللی نگهداری خواهند کرد.
این درحالیست که تصدی ملی محافظت عامه پروسه جلب و جذب محافظین را افزایش داده و در کنار اصلاحات و سرعت بخشیدن کار،عواید این تصدی نیز افزایش یافته است