تصدی ملی محافظت عامه که در زمینه ارائه خدمات امنیتی کار می‌کند، تلاش دارد تا خدمات بهتر امنیتی را برای نهادهای داخلی و خارجی ارئه نماید.

رهبری جدید این اداره توانسته تغییرات مثبتی را در همه عرصه‌ ها به وجود بیاورد.

در قطعات و مفرزه های مرکز و ولایات و هم ‌چنان در بستر اداری این اداره تغییرات مثبت به وجود آمده و در امور پیشرفت صورت گرفته است.

در همین حال طرف ‌های قرارداد با محافظت عامه می‌گویند که ما از خدمات امنیتی تصدی ملی محافظت‌عامه رضایت کامل داریم و با محافظین مسلکی و مجهز امینت جان و مال ما تأمین گردیده و در فضای مطمین زندگی و کار را به پیش می بریم.