فرمانده تازه‌تقررِ فرماندهی غند محافظ معدنِ مس‌ عینک ولایت لوگر، از سوی رییس محافظت قطارهای معینیت محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی به پرسونل آن فرماندهی معرفی و رسماً به کار اش آغاز کرد.

مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده رییس محافظت و امنیت قطارهای معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امورداخله در مراسمِ معرفی فرمانده تازه‌تقررِ فرماندهی غند محافظ معدنِ مس‌عینک لوگر، با آنکه تغییر و تبدیل را یک امر معمول در نظام کشور خواند، از فرمانده جدید این غند محافظتی خواست تا با کمال صداقت، امانت‌داری و توانایی‌کاری مثلِ گذشته انجامِ وظیفه نماید.

رییس محافظت و امنیت قطارها از کار وفعالیتِ صادقانه و شجاعانه‌ی سمونوال عزیز احمد فضلی فرماندهِ اسبق غند محافظتی معدنِ مس‌عینک نیز به نیکی یاد نموده، دست‌آوردهای آقای فضلی را چشمگیر و مثبت بیان‌کرد.

با این‌حال، سمونوال عبدالهادی فرماندهِ جدیدالتقررِ فرماندهی غند محافظ معدنِ مس‌عینک لوگر از اعتماد و حسنِ نظرِ رهبری وزارت امور داخله و معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی این وزارت مبنی بر تقرر اش در بست فرماندهی این غند محافظتی سپاسگزاری نموده، بر تلاش‌های صادقانه‌اش تعهد سپرد.

موصوف، با آنکه از تلاش‌های شبانه‌روزی، امانت‌داری و با خبری از قطعات و پرسونل تحت امر اش در جریان وظیفه وعده می‌دهد از رهبری معینیت محافظت‌عامه وتصدی امنیتی و نیروهای تحت امر اش نیز می‌خواهد تا به خاطرِ تحققِ عدالت و تأمینِ‌امنیت ساحات تحت کنترول‌اش وی را یاری رسانند.

سمونوال عبدالهادی پیش از این به‌حیث فرماندهِ کندک محافظ وزارت خانه‌های فرماندهی زون 101 آسمایی کابل انجام وظیفه کرده‌است.