رهبری تصدی ملی محافظت عامه به منظور تحقق بخشیدن فرمان شماره 62 ریاست جمهوری و پلان مشترک امنیتی به منظور جمع آوری یونیفورم محافظت عامه و خلع سلاح نمودن افراد غیر مسؤول شرکت‌های امنیتی و خصوصی، عملیاتی را راه‌اندازی نمودند که در نتیجه تعدادی از کمپنی‌ها که تا هنوز با محافظت عامه قرارداد امنیتی نداشته را متقاعد ساختند تا با جانب محافظت عامه قرارداد امنیتی عقد نمایند. همچنان تعدادی سلاح بدون مجوز از نزد افراد غیر مسؤول جمع‌آوری گردید. قابل یاددهانی است که این برنامه تا پاکسازی کامل و آوردن نظم عمومی ادامه خواهد داشت.