شماری از نیروهای محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش های نظامی در قوماندانی مرکز تعلیمی این معینیت، به قطعات وجزوتام های شان اعزام شدند.

تعلیم وتربیه از اولویت های اساسی و نیازمندی های بنیادی پولیس ملی کشور بوده که معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله نیز با پلانها و راهکارهای علمی، نیروهایش را از چگونگی اصول و تاکتیک های نظامی طی ادوارِ مختلف آموزش میدهد.
سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی میگوید: این اداره به خاطر بلند بردن ارتقای ظرفیت وآموزش تعلیمات مسلکی نیروهایش، تلاش های جدی و بی شماری را انجام داده است.
مدیر عمومی تعلیم وتربیه این معینیت از بهتر شدن و تغییرات مثبت در تعلیمات نیروهای محافظت عامه حرف می زند، وی می افزاید: با درک نیازهای زمانی و تحولات امنیتی در افغانستان، چگونگی محتویات آموزش های نظامی این نیروها سازگار وموافق با شرایط امنیتی کشور میباشد و تلاش های بیشتر به خاطر مسلکی سازی وتوانمندی نیروهای محافظت عامه همچنان ادامه دارد.
با این حال دوهم څارن محمد عابد ملکزاده قوماندان مرکز تعلیمی وتربیوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ازفراغت هشتاد و دوتن از نیروهای محافظت عامه در پنجاه وششمین دور این مرکز تعلیمی خبر میدهد.
وی میگوید: در این مرکزتعلیمی وتربیوی آموزگاران در کنار آموزش تعلیمات اساسی و مسلکی پولیس، درس های از قوانین و مسایل دینی واخلاقی را نیز برای نیروهای محافظت عامه آموزش میدهند، آقای ملکزاده اضافه میکند: این نیروهای آموزش دیده جهت انجام وظیفه مسلکی دوباره به قطعات وجزوتام های شان اعزام خواهند شد.
تا کنون صدها تن از نیروهای محافظت عامه در این فرماندهی مرکز تعلیمی وتربیوی از سوی آموزگاران مسلکی آموزش های نظامی را فرا گرفته اند و رهبری معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله مصمم است تا تمام نیروهایش را از آموزش های نظامی و مسلکی بهره مند سازد.