سیمنار آموزشی تحت عنوان ” ارتباطات و تجارت ” با اشتراک تعدادی از کارمندان ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی در تالار جلسات این اداره  از سوی کمپنی تیمفور ریسک منجمنت دایر گردید؛ در آغاز سیمنار آقای قیس باوری رییس عمومی ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی ضمن خوش بینی  که ازین پروگرام داشت گفت:

من از تدویر چنین برنامه های آموزشیپشتیبانی نموده و در زمینه آموزش یابی کارمندان این اداره از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهم کرد، با شما همکار وهم نوا در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان خواهم بود.

سپس محمد عمر صافی مسوول کمپنی تیمفور ریسک منجمنت در پیوند به سیمنار آموزشی که در رابطه به ارتباطات و تجارت دایر گردیده است گفت :

این سیمنار از رهگذرهای مختلف درخورارزش است همان گونه­ی که برهمه گان هویداست ارتباطات وتجارتبا هم پیوند ناگسستنی دارند که بدون هم وبه تنهای فلج وناکاره می باشند،روی همین ملحوظ ایجاب می گردد تا چنین برنامه های به منظور بلند بردن آموزش های مسلکی و تجارب اداری کارمندان ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی دایر گردد.

درهمین حال خانمDagmar Lohnesکه مسوولیت آموزش دهی را در این برنامه داشت برای اشتراک کننده گان این سیمنارآموزشی بیان داشت: آموزش در هر زمینه کاریست درست وسازنده وبه خصوص در زمینه تامین ارتباط که هنر تامین ارتباط در هر بخشی از زندگی مورد کاربرد است.

در فرجام،این سیمنارازسوی اشتراک کننده گان مورد استقبال قرار گرفت وخواست کارمندان از مسوولین برنامه این بود که در این زمینه ها ما نیاز به آموزش های بیشتر داریم وامیدواریم این گونه برنامه های آموزشی را بیشتر داشته باشیم.

قابل یاددهانی است هیچ‌کسب‌وکاری بدون مشارکت مشتری موفق نیست و هر نهاد اقتصادی با هدف خدمت رسانی به مشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد، برقراری ارتباطات با مشتری دراداره حایز اهمیت است .