در این سمینار آمرین و مسوولین تعلیم و تربیه، قطعات و جزو تام ها اشتراک داشتند که روی چگونگی عرضه خدمات بهتر امنیتی، وضعیت تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح تعلیمات، آموزش‌های بیشتر و کار گیری از اندوخته‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت، سمونوال عبیدالله نورزی که رهبری این جلسه را برعهده داشت در زمینه ارائه‌ی خدمات بهتر امنیتی و ارتقای ظرفیت کاری مفصلاً صحبت نمود و این سمینار را کارا و سازنده درعرصه خدمات امنیتی توصیف داشت.