سمونوال محمد ایوب وردک سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت عامه چگونگی تأمین امنیت انتقال کاروان های اکمالاتی کالاهای تجار و نیروهای خارجی در مسیر شاهراه هرات – فراه را از نزدیک کنترول کرد.
سمونیار محمد اشرف سیلاب فرمانده قطعه محافظتی قطارهای هرات از تأمین امنیت و انتقال موفقانه کاروان های اکمالاتی و انجام وظایف صادقانه نیروهای تصدی ملی محافظت عامه در این قطعه اطمینان داد.
آقای وردک اکمالات وانتقال قطارها را از بخش های اساسی تصدی ملی محافظت عامه بیان کرده برای انتقال و به هدف رساندن دقیق آن تأکید ورزید.