سمونوال محمد ایوب وردک سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محفاظت عامه جهت بررسی وضعیت امنیتی قطعات و جزو تام های تصدی ملی محافظت عامه عازم ولایت جوزجان گردید.
آقای وردک براساس هدایت مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله، بررسی وضعیت قطعات و جزوتام های این اداره را با رئیس تصدی افغان گاز مقیم ولایت جوزجان برای حل مشکلات و هماهنگی میان آنان و نیروهای تصدی ملی محافظت عامه بحث و تبادل نظر نمود.
آقای وردک در ادامه سفرش از نیروهای محافظت عامه که مسوولیت تأمین امنیت چاه های خواجه گوگردک را دارند از نزدیک دیدن نموده هدایت داد تا برای وضعیت بهتر امنیتی و محافظت از پروژه های عام المنفعه تلاش جدی نمایند.