سمونوال محمدقیس څرگند سرپرست ریاست دفتر ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه با مسوولین بخش‌های مختلف این ریاست تدویر جلسه داد سمونوال محمدقیس څرگند سرپرست ریاست دفتر ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، طی جلسات جداگانه در جریان یک هفته در تالار کنفرانس‌های این ریاست دایر گردیده بود، با مسوولین بخش‌های ملکی و نظامی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دیدار نموده از دیدگاه جدید رهبری این ریاست و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به آن‌ها معلومات ارایه کرد. در آغاز سرپرست ریاست دفتر ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در مورد مبارزه با شیوع ویروس کرونا و راه‌های جلوگیری از این بیماری در اداره مفصلاً صحبت نموده و مشوره‌های لازم و سودمند جهت کنترول این ویروس به اشتراک کننده‌گان ارایه فرمودند؛ آقای څرگند گفت:

اصلاحات بنیادی، شفافیت و سرعت در امورات کاری و مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری رهبری این ریاست می باشد؛ آقای څرگند ضمن استماع پیشهنادات و نظریات مسوولین بخش‌های مختلف این ریاست به آن‌ها هدایت داد تا در زمینه شفافیت، سرعت و مبارزه با فساد بیشتر تلاش نمایند. ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه یگانه ارگان مطمئین ارائه‌کننده خدمات امنیتی در کشور می‌باشد که از یک سو در نظم شهری و تأمین امنیت کشور و از سوی دیگر در بلند بردن عواید دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش مهمی دارد.