سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه با رئیسه جندر وزارت امور داخله تشکیل جلسه داد. دراین نشست روی حضور و زمینه بیشتر کار برای بانوان و همچنان جذب بیشتر آنان در قطعات تصدی ملی محافظت عامه بحث صورت گرفت. آقای نورزی گفت:

بیشتر بانوان دربخش‌های ملکی و نظامی این اداره اکنون مصروف انجام وظیفه‌اند و رهبری تصدی ملی محافظت عامه مصمم بر جذب بیشتر بانوان باسواد و تحصیل‌کرده در قطعات و جزوتام‌های این اداره می‌باشد