سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه و مل پاسوال محمد ایاس اکبری رئیس محافظت پروژه های غیر دولتی وضعیت امنیتی هوتل انترکانتیننتال را بررسی کردند.
آقای نورزی به نیروهای محافظتی این هوتل هدایت داد تا جهت تامین امنیت این مکان از هر نوع تلاش و تاکتیک های نظامی استفاده نمایند.
تیم بازرسی کننده تصدی ملی محافظت عامه، در مورد چک و کنترول و رفتار نیک با مشتریان به این نیروها تاکید کردند.