سمونوال احمد ضیا اسلام زی سرپرست ریاست اوپراسیون ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در رأس یک هیئت در حالی که سمنوال محمد ایوب وردک سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطار ها و نماینده گان بخش های استخباراتی و کشفی وی را همراهی می کردند از چگونگی وضعیت امنیتی و معیشتی پرسونل قطعه-ی محافظتی خط آهن خواف دیدار نموده و سمونوال نجیب الله صافی را به صفت فرمانده جدید این قعطه به پرسونل معرفی نمود.
آقای اسلام زی ضمن دیدار از پوسته های این قعطه، و رساندن پیام و تمنیات نیک مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه گفت: شما نیرو های شجاع و پاسداران اصیل این سرزمین هستید که بخاطر دفاع از منافع ملی و پروژه های بزرگ صادقانه تلاش می کنید و رهبری این ریاست برای حمایت و تجهیزات شما از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید