پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله در حالِ که برخی از رؤسا و مسوولین بخش ها ایشان را همراهی می کرد از وضعیتِ معیشتی مرکز تعلیمی این معینیت دیدار به عمل آورد.

در این دیدار، آقای امیری از صنف های آموزشی، خوابگاه، بخش ها و ساحاتِ مختلف این مرکز دیدن نموده، استحکامات و پوسته های امنیتی آنرا نیز از نزدیک مشاهده کرد.

پاسوال عبدالرزاق امیری در رابطه به اهمیت مراکز تعلیمی و نقشِ آن در روندِ کاری نظامیان کشور، صحبت های همه جانبه نموده خطاب به مسوولین مرکز تعلیمی گفت: آموزش و پرورش در بخشِ نظامی از مهمترین مسائل امور بوده و لازمه زنده گی هر منصب دار می باشد و می باید به این مسأله جداً توجه صورت بگیرد تا دانش آموزانِ که در این بخش آموزش های مسلکی- نظامی را فرا می گیرند با فکر آرام و آسایش خاطر به این امر مبادرت بورزند. ایشان اضافه کرد که تعلیم و تربیه در بخش نطامی یک اصل است از این رو معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی جهت بهبودِ روندِ کار و پاسبانی از ساحاتِ تحت مسوولیت به این بخش همیشه و همه وقت توجه داشته در این زمینه از هیچ نوع مساعی هم دریغ نمی ورزد.

سپس مسوولین بخش های مربوطه پیشنهادها و دیدگاه های خویش را با آقای امیری مطرح ساخته و از حسن نیت و دیدار آقای امیری از این مرکز، ستایش و قدرانی به عمل آوردند. همچنان آقای امیری به منظورِ تدابیر بیشتر امنیتی و تقویت روندِ کاری این مرکز هدایات لازم را به آنها صادر نموده مسوولین را بیشتر از پیش متوجه مسوولیت های شان ساخت.