ساخت دیوار بزرگ بند پاشدان ولایت هرات تکمیل و کار ساختمانی این پروژه ادامه دارد.
این پروژه بنیادی توسط محافظين تصدی ملی محافظت عامه تامین امنیت می‌گردد.
این بند پس ازتکمیل شدن ظرفیت 20ملیون متر مکعب ٱب و تولید برق را دارا می‌باشد.
تصدی ملی محافظت‌عامه یگانه ارگان امنیتی، انتفاعی و دولتی است، افتخار دارد که تامین امنیت پروژه‌های ملی و بین المللی، سکتور خصوصی، قطارها و
امور مربوطه را تحت پوشش امنیتی قرار داده است.