ریاست محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت عامه از انتقال مصؤن و به موقع محموله ها خبر می دهد.
به گفته مسؤلین در هفته گذشته پرسونل این ریاست موفق به انتقال ۴۲ محموله به گونه مصؤن در نقاط مختلف کشور گردیده اند.
ریاست محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت عامه به تأسی از فرمان شماره ۶۲ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره ۱۹ شورای محترم وزیران مسوولیت سکورت وبدرقه قطارها را در سراسر کشور به عهده دارد.