رئیس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی وزارت امور داخله با مسؤولان بخش‌های این ریاست در مورد چگونگی ایجاد قطعه محافظتی هوتل انترکانتینینتال، اكمال و تجهیزات آن تشکیل جلسه داد.

قیس باوری رئیس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی به مسؤولان بخش‌ها هدایت داد، در مورد فراگیری آموزش‌های خاص نظامی و مسلکی نیروهای قطعه محافظتی این هوتل، تجهیزات و اکمالات بهتر آنان توجه جدی نموده این قطعه را در فرصت نزدیک آماده نمایند.

قراراست در روزهای نزدیک مسؤولیت تأمين امنيت هوتل انترکانتیننتال از کمپنی خصوصی امنیتی کابل_ بلخ به نیروهای محافظت‌ عامه سپرده شود.