دو تَن از افسرانِ وزارت امور داخله در ریاست‌های محافظتِ پروژه‌های غیر دولتی و بین‌المللی معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی به‌حیث سرپرست معرفی و رسماً به‌کارشان آغاز کردند.

بر اساس پیشنهاد  و منظوری مقام وزارت امور داخله سمونوال سید نصرت آزاده مدیر عمومی استخبارات این‌معینیت در بست مل‌پاسوال به‌حیث سرپرست ریاست محافظتِ پروژه‌های غیر دولتی و ریاست عمومی‌عملیاتی و بر اساس لزوم دیدِ رهبری وزارت امور داخله سمونوال محمد امین احمدزی مدیر عمومی تحلیل و ارزیابی ریاست عمومی مبارزه با تروریزم در بست مل‌پاسوال به‌حیث سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین‌المللی این‌معینیت تقرر حاصل نموده‌اند.
در محفلی‌که به‌همین‌مناسبت در تالار کنفرانس‌های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی تدویر گردیده بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی، پاسوال محمد نجیب امان رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، جنرالان، افسران و منسوبین این‌معینیت اشتراک‌داشتند.

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی با آنکه تغییرات و تقرر در نظام را یک اصلِ بنیادی و سرنوشت ساز بیان نموده می‌گوید: وزارت امور داخله کشور به منظورِ تأمین بهتر امنیت، تطبیقِ قانون و نظمِ‌عامه تغییراتِ را در بخش‌های این وزارت به‌وجود آورده در پست‌های جنرالان محترمِ بازنشسته، افراد جوان، شایسته و توانا را مقرر خواهند کرد.
آقای امیری در جریان معرفی سرپرستان این پست ها، از کارکرد و تجاربِ جنرالان و مسوولین پیشین این ریاست‌ها به نیکی یاد آوری نموده، به این‌مسوولین‌تازه‌تقرر هدایت‌داد تا مطابق قوانین و روحیه‌ی ملی به خاطر تأمین امنیت و انجام وظایف بهتر، تلاش نمایند.
با این حال مسوولین تازه تقرر این ریاست ها از اعتماد و حسن نیتِ رهبری وزارت امور داخله ابراز سپاس نموده، از رهبری این معینیت و کارمندان این اداره خواستند به خاطر تحقق عدالت اجتماعی، تأمین امنیت و کار بهتر، آنان را یاری رسانند.
این افسران وزارت امورداخله با در نظرداشت صداقت، وفاداری و پاسداری از ارزش های این کشور و منافع ملی تعهد نمودند که از داشته های ملی و بین المللی و اقتصادی این کشور صادانه تلاش خواهند کرد.